Obecné zastupiteľstvo

Poslanci :

·         Daniel Palšak
·         Ján Šmajda
·         Marianna Švigárová
·         Ján Kušnír
·         Jozef Džubara

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 11 Obecné zastupiteľstvo

3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce

a) určovať zásady hospodárenia, schvaľovať najdôležitejšie úkony

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet.

c) schvaľovať územný plán

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane

e) určovať náležitosti miestnej dane

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov

g) uznášať sa na nariadeniach,

i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov obecných zastupiteľstiev

1. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä

a) zložiť sľub,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

d) zúčastňovať s na previerkach, na kontrolách, ktoré uskutočňujú orgány obce.