História obce

Obec sa vyčlenila z chotára obce Nižná Sitnica. Obec je doložená z roku 1430 ako Kyssythnicze, neskôr ako Kiszethnycze (1454), Žitnicza (1773), Horní Žitnice (1808), Vyšná Šitnica (1920), Vyšná Sitnica (1927); po maďarsky Felsősitnyice, Felsővirányos.

Patrila panstvu Stropkov, od 18. storočia rodine Vécseyovcov, koncom 19. storočia Szinneyovcom. V roku 1715 mala mlyn, 2 opustené a 7 obý­vaných domácností, v roku 1787 mala 29 domov a 259 obyvateľov, v roku 1828 mala 33 domov a 252 obyvateľov. Pracovali v lesoch a na píle, ktorá bola činná od roku 1880 a tkali plátno.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1944 Nemci obec pre partizánsku činnosť takmer celú vypálili (3 ľudia upálení). Časť obyvateľstva pracovala v prie­mysle na okolí a v Košiciach, časť ako súkromne hospo­dáriaci roľníci.