O obci

História

Obec sa vyčlenila z chotára obce Nižná Sitnica. Obec je doložená z roku 1430 ako Kyssythnicze, neskôr ako Kiszethnycze (1454), Žitnicza (1773), Horní Žitnice (1808), Vyšná Šitnica (1920), Vyšná Sitnica (1927); po maďarsky Felsősitnyice, Felsővirányos.

Patrila panstvu Stropkov, od 18. storočia rodine Vécseyovcov, koncom 19. storočia Szinneyovcom. V roku 1715 mala mlyn, 2 opustené a 7 obý­vaných domácností, v roku 1787 mala 29 domov a 259 obyvateľov, v roku 1828 mala 33 domov a 252 obyvateľov. Pracovali v lesoch a na píle, ktorá bola činná od roku 1880 a tkali plátno.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1944 Nemci obec pre partizánsku činnosť takmer celú vypálili (3 ľudia upálení). Časť obyvateľstva pracovala v prie­mysle na okolí a v Košiciach, časť ako súkromne hospo­dáriaci roľníci.

Súčasnosť

Demografia

  • Počet obyvateľov k 31.12.2010 : Spolu 390 (muži: 187 , ženy: 203)
  • Predproduktívny vek (0-14) spolu 56
  • Produktívny vek (15-54) ženy 112
  • Produktívny vek (15-59) muži 135
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 87
  • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 2 (muži: 1, ženy: 1)

 

Príroda

Vyšná Sitnica leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Sitničky a jej prítokov. Nadmorská výška v strede obce je 195 m n. m. a v chotári 190-400 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria flyšové vrstvy. Je tu minerálny prameň.

Kultúrne dedičstvo - Pamiatky

Kostol rímskokatolícky neobarokovo-klasicistický z roku 1892, postavený s použitím zvyškov starého z roku 1767.

Informácie

- Samosprávny kraj: Prešovský

- Okres: Humenné

- Región: Horná Oľka

- Prvá písomná zmienka: rok 1430

- Nadmorská výška: 193 m

- Celková výmera: 979 ha

- Matričný úrad: Košarovce

- Počet pôšt: 0

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť

- Predajňa potravinárskeho tovaru

- Pohostinské odbytové stredisko

- Futbalové ihrisko

- Knižnica

- Verejný vodovod

- Komunálny odpad

- Využívaný komunálny odpad

- Zneškodňovaný komunálny odpad

- Základná škola

- Materská škola

- Tenisový kurt

Zdrojový text