Oznamy

 

Žiadosť o cenovu ponuku supervízia individualna

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 16.kolo

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 15.kolo

Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 14.kolo

Zápis do prvého ročníka ZŠ Vyšná Sitnica 2021/ 2022

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 13.kolo

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 12.kolo

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 11.kolo

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 10.kolo

Informácia o existencii a dostupnosť informačných kancelárii pre obete trestných činov

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 9.kolo

Oznámenie o začatí konania výrub drevín v k.ú Ruská Poruba

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 8.kolo

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 7.kolo

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 6.kolo

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 5.kolo

Zámer prevodu majetku obce

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici 4.kolo

Organizačné pokyny k testovaniu vo Vyšnej Sitnici

Harmonogram - Zber komunálneho odpadu

Návrh ropočtu na rok 2021 - Príjmy

Návrh ropočtu na rok 2021 - Výdavky

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub dreviny

Regionálna tlačová správa k SODB

Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera

Kompostovanie odpadu - prehlásenie

Africký mor ošípaných - registrácia chovov

Alchymia odpadu

Plagát triedenia

Africký mor ošípaných - nepriaznivá nákazová situácia

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020-2021

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa/ky Základnej školy vo Vyšnej Sitnici - 2020

Zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

 

Usmernenie pre mestá a obce o opatreniach - koronavírus !

Organizačné pokyny k testovaniu

Opatrenia UVZSR - ruska

Opatrenie UVZSR - hranice

Opatrenie UVZSR - prevadzky

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie UVZSR karantena

Rožšírený núdzový stav - obmedzenie pohybu

 

Záverečný účet obce za rok 2019

Návrh VZN č.1-2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku

Návrh VZN č.2-2020-O ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica

Zápis do Materskej školy Vyšná Sitnica

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Tlačivo na poukázanie 2% z dane pre TJ Vyšná Sitnica

Zápis do prvého ročníka ZŠ Vyšná Sitnica

Zatvorenie Zš a Mš Vyšná Sitnica

Zverejnenie zámeru na nakladanie s majetkom obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Harmonogram - Zber komunálneho odpadu

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Výdavky

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 Príjmy

Návrh VZN O určení o školského obvodu pre Zš obce Vyšná Sitnica

Návrh VZN O miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Základná škola vo Vyšnej Sitnici - 2019

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici - 2019

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Základná škola vo Vyšnej Sitnici

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici

Záverečný účet obce Vyšná Sitnica za rok 2017

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA / KY Materskej školy vo Vyšnej Sitnici

Výpis z uznesenia z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Sitnica zo dňa 9.3.2017

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

Zámer prevodu majetku obce

Uznesenie z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Sitnica zo dňa 17.12.2015

Predaj nehnuteľnosti - Podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku - Zámer predaja majetku obce - Zápisnica

Výzva na predkladanie cenových ponúk