O obci

História

Obec sa vyčlenila z chotára obce Nižná Sitnica. Obec je doložená z roku 1430 ako Kyssythnicze, neskôr ako Kiszethnycze (1454), Žitnicza (1773), Horní Žitnice (1808), Vyšná Šitnica (1920), Vyšná Sitnica (1927); po maďarsky Felsősitnyice, Felsővirányos.

Patrila panstvu Stropkov, od 18. storočia rodine Vécseyovcov, koncom 19. storočia Szinneyovcom. V roku 1715 mala mlyn, 2 opustené a 7 obý­vaných domácností, v roku 1787 mala 29 domov a 259 obyvateľov, v roku 1828 mala 33 domov a 252 obyvateľov. Pracovali v lesoch a na píle, ktorá bola činná od roku 1880 a tkali plátno.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1944 Nemci obec pre partizánsku činnosť takmer celú vypálili (3 ľudia upálení). Časť obyvateľstva pracovala v prie­mysle na okolí a v Košiciach, časť ako súkromne hospo­dáriaci roľníci.

Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 : Spolu 390 (muži: 187 , ženy: 203)
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 56
 • Produktívny vek (15-54) ženy 112
 • Produktívny vek (15-59) muži 135
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 87
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 2 (muži: 1, ženy: 1)

 

Príroda

Vyšná Sitnica leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Sitničky a jej prítokov. Nadmorská výška v strede obce je 195 m n. m. a v chotári 190-400 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria flyšové vrstvy. Je tu minerálny prameň.

Kultúrne dedičstvo - Pamiatky

Kostol rímskokatolícky neobarokovo-klasicistický z roku 1892, postavený s použitím zvyškov starého z roku 1767.

 

 

Informácie

 • Samosprávny kraj: Prešovský
 • Okres: Humenné
 • Región: Horná Oľka
 • Prvá písomná zmienka: rok 1430
 • Nadmorská výška: 193 m
 • Celková výmera: 979 ha
 • Matričný úrad: Košarovce
 • Počet pôšt: 0

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Futbalové ihrisko
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola
 • Materská škola
 • Tenisový kurt