Zmluvy a Dodatky

 

Dodatok k zmluve o spolupráci

Kúpna zmluva č.3/2021

Kúpna zmluva č.2/2021

Kúpna zmluva č.1/2021

Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dohoda č.20-35-010-104 §10

Dohoda č.20-35-012-75 §12

Zmluva o zneškodnení infekčného odpadu

Zmluva o výpožičke

Zmluva o spolupráci

Kúpna zmluva

DODATOK K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI

Dodatok k zmluve o spolupráci

Kúpna zmluva

Dodatok k Zmluve o spolupráci

Zmluva o dielo 17/3/2020

Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblastí nakladania s odpadmi

Nájomná zmluva

Zmluva o spolupráci

Kúpna zmluva COOP Jednota

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 19/059

Dohoda o poskytnutí príspevku

Zmluva o dielo č. 07/2019

Mandátna zmluva

Zmluva o poskytovaní služby - periskop pre riaditeľov MŠ

Kúpna zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluvu o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti

Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o prevadzkovaní pohrebiska

Zmluva o úvere č. 41/032/05

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 18/058

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávatel'a

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti

Zmluva o vykonaní účtovníckych prác

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodatok 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti

Dohoda č.35- 2017 - §54-PZ - Praxou k zamestnaniu

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o pripojení k informačnému systému

Dodatok č.4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva o uzavretí budúcej zmluve - NATUR-PACK, a.s.

Zmluva o dielo č. 2016-007

Kúpna zmluva Ján Pasternák - Vyšná Sitnica

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č.30 / 2015

Zmluva o dielo JO 021215-5-1

Zmluva o dielo JO 021215-5-2

Dohoda o zrušení zmluvy

Zmluva o nájme

Zmluva o dielo

Zmluva o spolupráci

Zmluva o terminovanom úvere

Darovacia zmluva

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte - EU fondy

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zverejnené 14.10.2015)

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce

Kúpna zmluva Jana Brillová - Vyšná Sitnica

Kúpna zmluva Miroslav Sopko - Vyšná Sitnica

Kúpna zmluva Lukáš Sopko - Vyšná Sitnica

Kúpna zmluva Jozef Sopko - Vyšná Sitnica

Kúpna zmluva Ján Sopko - Vyšná Sitnica

Uznesenie z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vyšná Sitnica zo dňa 03.03.2015

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o externom projektovom manažmente

Zmluva o pracovnej zdravotnej starostlivosti

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestej a regionálnej zamestnanosti

Dodatok č. 3 k zmluve o SOÚ Ptičie 2015

Zmluva o diela